Logoterapi och konstterapi i Stockholm

eller online

Logoterapi

Det centrala syftet med logoterapi är att göra människor medvetna om meningen och syftet i deras liv. Läs mer om logoterapi här


Konstterapi

I konstterapi ses bilden inte först och främst som konst, utan som personens individuella sätt att uttrycka sig bortom ordens begränsningar. Läs mera om konstterapi här

Om mig

Jag är licensierad Logoterapeut LTI® och Logotherapeut FLP-Europa ® Utbildningen har jag gått i Finlands Logoterapiinstitut. Mer om mig här

Suomeksi

Olen kaksikielinen, tästä löydät tietoa sekä logoterapista, taideterapiasta että minusta Suomeksi

Logoterapeutisk livsberättelse, enskilt eller i grupp

En analys i 9 steg i det egna livet går genom hela en människas liv från tiden före födseln till döden och de spår som vi lämnar efter oss. Du kan inte delta i analysen om du har en akut kris i ditt liv. Analysen omfattar 10 möten antingen i grupp eller ensamma. Det första mötet är till för fördjupning av metoden. Gruppen: max. 6 personer. Syftet med analysen är att gå igenom livets problemsituationer och ta farväl av dem, och att lära sig förstå det egna livets goda, bärande krafter och de negativa händelser som påverkat våra liv och konsekvenserna som vi har burit med oss."View life as a series of movie frames, the ending and meaning may not be apparent until the very end of the movie, and yet, each of the hundreds of individual frames has meaning within the context of the whole movie."

-Viktor Frankl.


Vad är logoterapi

Vad är logoterapi?

Logoterapi och existensanalys (LTEA) utvecklades ursprungligen av den österrikiske psykiatern, neurologen och filosofen Viktor Frankl (1905–1997), som först formulerade principerna för sin filosofi på 1930-talet. Logoterapin kallas ofta den tredje Viennesiska skolan för psykoterapi. De andra två är Sigmund Freuds psykoanalys och Alfred
Adlers individualpsykologi. Viktor Frankls logoterapi tog avstånd från dessa tankeskolor genom att fokusera på framtiden i ställer för det förflutna och på människans strävan efter mening i stället för reaktiva psykiska mönster, såsom Freuds lustprincip eller Adlers mindervärdeskomplex.

Det logoterapeutiska tankesättet är en virtuell skattkista för självförbättring och personlig tillväxt. Logoterapin kan användas som en form av filosofisk rådgivning för individer, grupper och organisationer. Logoterapin kan väl användas även som en komplementär form av rådgivning till traditionell psykoterapi samt andra former av människovård eller socialt stöd. Logoterapin bjuder på en positiv men realistisk utsikt på människolivet.

Logoterapin engagerar sig med människolivets stora frågor: Vad är meningen med livet? Hur lever man ett gott liv? Vilken mening har just mitt liv? Hur kan jag leva ett mer meningsfullt liv? Vilka är mina värden och hur inverkar dessa mina handlingar? Vad är meningen med lidande och döden? Hur kan jag växa och utvecklas som en människa?

Logoterapin ger begreppsliga verktyg för att tackla dessa frågor. I logoterapi kan man bearbeta dessa frågor individuellt eller i grupp med en logoterapeutisk handledare eller logoterapeut.

Grundläggande logoterapeutiska begrepp

Logoterapin grundar sig på en filosofisk människosyn där människan ses som en holistisk enhet som har högre andlig medvetenhet – där människan kan utöva sin fria vilja – vid sidan av det reaktiva psykofysiska. Enligt den logoterapeutiska människosynen är människans primära behov viljan till mening, dvs. nödvändigheten att uppleva
livet som fyllt med syfte och mening.

Livet i sig är meningsfullt och varje enskilt liv är värdefullt och meningsfullt. Det finns en plats i mosaiken av livet för var och en av oss. Vår bristfällighet som mänskliga varelser gör oss alla unika och situationerna vi stöter på i livet är också unika för var och en. På grund av vår unikhet kan ingen visa oss vad meningen med livet är och inte heller
kan vi själv ge livet mening – livets mening måste var och en själv finna ute i världen där den kallar oss. Den enskilda personens livets mening kumuleras således av de val som man gör i det dagliga livet där livet presenterar oss praktiska valmöjligheter.

Vi har fri vilja

Människan har fri vilja. Denna vilja är dock inte absolut; den är snarare alltid till någon grad begränsad av vår situation, eller vårt levda liv, inkluderat genetiska, sociala och kulturella faktorer samt andra omständigheter och alla våra livserfarenheter. Livet kallar oss att använda vår fria vilja till att göra val som är de mest värdefulla av alla
alternativ i en bestämd situation, och vi är ansvariga för de val vi gör. Enbart de val som resulterar i något av värde för någon eller något annat än oss själva, är värdefulla. Om vi själviskt jagar lycka och upplevelser i livet, förblir vi i grund och botten alltid missnöjda med vårt liv. Men om vi osjälviskt gör värdefulla val, kan vi uppleva att vi lever ett
gott och uppfyllande liv.

Livet har alltid mening, även under mest extrema omständigheter. Denna princip fick Frankl bekräftat som en fånge på fyra olika koncentrationsläger under andra världskriget, såsom han hjärtslitande beskriver i sin klassiker Livet måste ha mening. Livet har också mening till det sista andetaget. Därför hävdar logoterapin att man alltid kan och bör säga ”ja” till livet.

Värdefullt agerande gör livet meningsfullt

Som etiska varelser bör vi rikta oss mot de absoluta och universella värdena, såsom kärlek, sanning och frihet. Det är så livet fylls av mening och syfte. Men hur kan vi alstra värde i världen omkring oss? Logoterapin beskriver tre sätt:

  • Vi kan i vårt arbete eller hobbyer genomföra en värdefull handling. Allt arbete kan ha ett värdefullt innehåll om vi gör det helhjärtat med all vår förmåga. Vi kan genomföra värdefulla handlingar även t.ex. genom att vara kreativa eller genom att idka välgörenhet.

  • Vi kan uppleva värden i naturen eller konst. Vi kan dessutom uppleva värden i andra människor och erkänna de värdefulla potential som den andra har. Vi blir medvetna om en annan människa i hennes innersta personlighetskärna genom kärlek. Att uppleva värde är ofta det första steget i att överhuvudtaget bli medveten om värdedimensionen av livet.

  • Vi kan inställa oss med en värdefull attityd till lidande och slag av öde. Lidandet är en mänsklig erfarenhet som alla människor förr eller senare går till mötes. Svårt lidande är en sann mänsklig utmaning och vi behöver andlig trotskraft för att visa mänsklig värdighet i lidande. Genom värdefull attityd kan vi uppleva
    livet som meningsfullt till det sista andetaget och vi kan inspirera andra att leva ett värdigt liv trots svåra omständigheter.

I sista hand är målet av alla dessa meningspotentialer alltid en värdefull gärning eller handling. Orientering emot värden kallas inom logoterapin för självtranscendens. Självtranscendensen är möjlig endast genom människans förmåga till självdistansering, vår kapacitet att ta avstånd från våra omständigheter och se på dem från en objektiverad distans. Såväl självtranscendens som självdistansering och andra andliga kapacitet vi har måste övas aktivt. Logoterapeutiskt tänkande och logoterapeutiska övningar visar hur man konkret kan göra det.

Källa Finlands Logoterapiinstitut, Jukka PackalenKonstterapi

Att uttrycka sig genom bilder är en metod som möjliggör en bearbetning på både preverbala och icke-verbala nivåer. Bilderna som skapas väcker ofta nya känslor och kopplingar samt insikter. Bildens konkrethet gör det lättare att diskutera dem, att återvända till dem, och förändringen genom att titta på bildernas kontinuum är lättare att märka. Visuellt arbete utvecklar användningen av olika sinnen, visuellt tänkande, problemlösningsförmåga och kreativitet.

Vad är dina true colors?

Din berättelse, dina drömmar och visioner är i fokus i lösningsfokuserad konstterapi. Konstterapi ger möjlighet till uttryck, identifiering av resurser och möjligheter samt förändring. Konstterapi är en form av rehabilitering och passar även som verktyg för att främja livskvalitet och välbefinnande.

I konstterapi ses bilden inte först och främst som konst, utan som personens individuella sätt att uttrycka sig bortom ordens begränsningar. Bilden öppnar upp för symbolvärden, för tankar och känslor som finns i det omedvetna. Genom att gestalta den inre världen med färger, mönster och symboler kan man upptäcka nya sidor hos sig själv, och nya möjligheter att närma sig problemen, och upptäcka nya perspektiv på livssituationen.

Syftet är inte att måla vackert eller föreställande utan öppna nya perspektiv. Du kan till och med måla med den ickedominanta handen för att komma bort från de egna kraven att bilden ska vara ”fin”.


Den bildterapeutiska upplevelsen är speciell. Hur bilden växer fram med sina färger och former är en stark och mångdimensionell upplevelse. Det är viktigt att lägga märke till tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser medan man arbetar med bilden.


Lösningsfokuserad konstterapi söker man nya perspektiv på problem och begränsningar. Fokus ligger i önskade framtidsvisioner. Vilken väg önskar du ta? Vad är dina drömmar? Hur kan du leva mera autentiskt?

Hur kan dina true colors komma till uttryck i ditt liv?

Vad ger dig glädje och välmående i livet?

Maria, 34
"Jag har alltid tänkt att jag inte är ett dugg konstnärlig, så konstterapi var inget för mig, tänkte jag. Men när jag väl tog mod till mig och provade blev jag förvånad över vad som kom fram, det var som om det fanns "hemlig" kunskap inom mig, någonting bortom orden som tog gestalt på pappret, som vi sedan kunde prata om."

Om mig

Jag är Teresa Brunzell, existentiell terapeut med examen i Logoterapi och certifiering till konstterapeut. Jag har alltid varit intresserad av psykologi och har studerat olika inriktningar: klinisk, utvecklingspsykologi, hälsopsykologi och jungiansk psykologi. Jag har också IASTIs Master Solutions Focused Practitioner certifiering.

Jag kom i kontakt med logoterapin genom Finska Logoterapiinstitutet, och har utbildat mig till logoterapeut där, Logoterapeut LTI ®. Utbildningen är 4,5 år lång, och jag har också behörighet att använda den europeiska titeln Logotherapeut FLP EUROPA ®, alltså att utbildningen uppfyller kriterierna för den europeiska kvalitetssäkringen.

Under coronatiden upptäckte jag målandets läkande kraft, och fann en utbildning i Konstterapi, som jag genomförde och är nu diplomerad inom konstterapi.

Min referensram som terapeut är integrativ, dvs jag utgår inte ifrån en fast teori utan det är alltid den enskilda människan som är i fokus. Jag utgår ifrån att den enskilda människan är expert på sitt eget liv, min uppgift är att öppna nya perspektiv, belysa individens styrkor och möjligheter i livet.


Suomeksi

Olen Teresa Brunzell, ruotsinsuomalainen eksistentiaalinen terapeutti. Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Muutin Ruotsiin 18-vuotiaana. Oikeastaan tulin kesätöihin, mutta täällä olen yhä, nelisenkymmentä vuotta myöhemmin… Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja psykologiasta. Viitekehykseni on integratiivinen – en ole kiinni missään teoriapohjassa, vaan lähtökohtana on aina ainutkertainen ihminen, asiakkaani, jonka avuksi käytän osaamistani. Olen LOGOTERAPEUTTI LTI® sekä LOGOTHERAPEUT FLP-EUROPA® eli minulla on sekä suomalainen, että lisenssiöity eurooppalainen pätevyys. Olen myös  Ratkaisukeskeinen taideterapiaohjaaja. Olen opiskellut kliinistä -, kehitys- ja terveyspsykologiaa, sekä myös jungilaista psykologiaa.

Logoterapiakoulutus kestää 4,5 vuotta, kävin sen Turussa. Olen siis todella tottunut laivamatkustaja! Minulle se oli samalla myös kieli- ja kulttuurikylpyä syntymämaassani, joten opiskeluaika oli monella tavalla tärkeää.

Olen Ratkaisukeskeinen terapeutti. IASTI Master of Solution Focused Practitioner, sekä ratkaisukeskeinen taideterapiaohjaaja.  En todellakaan osaa maalata, enkä piirtää – olen aina ajatellut, mutta korona-aikana aloin huvikseni leikkimään väreillä, ja yhtäkkiä tajusin käsillätekemisen voiman! Ja kun sen yhdistää ratkaisukeskeisyyden unelmiin ja päämääriin ja askeleisiin, onkin yhdistelmä aivan yllättävän tehokas! Oikeasti! Sinunkaan ei tarvitse osata lainkaan maalata – tai voit olla taidemaalari – sillä ei ole asian kanssa oikeastaan tekemistä. Jutun ydin on siinä, että kuvallisesti (tai muovailemalla tai valokuvaamalla) käytämme aivojen eri osia kuin puhuessamme, ja se avaa uusia ulottuvuuksia terapialle myös.

Muita koulutuksia ja kursseja joita olen käynyt:

VuxenDialog ohjaajakoulutus

Active parenting -ohjaajakoulutus

Ruotsin kirkon diakoni-koulutus. Tähän kohtaan voin lisätä, että diakoniatyöntekijänä työnkuvaan kuuluu paljon kaikenlaista, diakonina minulla ei ole mahdollisuutta pitkäkestoisiin terapiakontakteihin, vaan diakonin luona keskustelut ovat sielunhoidollisia tai ”käytännön ongelmien yhdessä ratkomista” – ei ”terapeutin terapiaa”.

Surutukikoulutus

Eksistentiaalinen parisuhdeterapia.

Keskustelunohjaajakoulutus

Oman elämänkerran käsittelyohjaus (Autobiografia)

Livsstegen ohjaajakoulutus

Lisää logoterapiasta tässä Lisää ratkaisukeskeisestä taideterapiasta tässä, lainaan Riikka Kontion sivulta.


Boka tid


Namn E-post Meddelande  Skicka in